Ausschüsse

Prüfungsausschuss:
Obmann: GR Alexander Kraus (SPÖ)
2761 Miesenbach 57
0664/6183434

Fremdenverkehrsausschuss:
Obmann: GR Karl Schönthaler (ÖVP)
2761 Miesenbach 13
0676/82701085

Kanal- bzw. Abwasserausschuss:
Obmann: Bgm. Wolfgang Stückler (ÖVP)
2761 Miesenbach 200 A
0676/7370450

Wasserversorgungsausschuss:
Obmann: gfGR Josef Panzenböck (ÖVP)
2761 Miesenbach 84
0699/17286447

Umweltgemeinderat:
gfGR Gerhard Stückler (ÖVP)
2761 Miesenbach 200
0676/82701633

Kulturreferent:
GR Petra Riess (ÖVP)
2761 Miesenbach 196
0664/88594628

Wegereferent:
Johann Schönthaler (ÖVP)
2761 Miesenbach 87
0676/3721140

Familienreferent:
gfGR Gerhard Stückler (ÖVP)
2761 Miesenbach 200
0676/82701633

Vertreter für Jugend und Sport:
GR Andreas Panzenböck (ÖVP)
2761 Miesenbach 84
0676/7024560

Jugendgemeinderat:
GR Sandra Dirnberger (SPÖ)
2761 Miesenbach 241
0664/5399830

Vertreter beim Wasserverband und Wildbachverbauung:
GR Andreas Panzenböck (ÖVP)
2761 Miesenbach 84
0676/7024560

Vertreter beim Schulausschuss:
Bgm. Wolfgang Stückler (ÖVP)
2761 Miesenbach 200A
0676/7370450

Zivilschutz Ortsleiter:
GR Roman Knabl (SPÖ)
2761 Miesenbach 74A
0676/7345780

Feuerbrand-Beauftragter:
gfGR Josef Panzenböck (ÖVP)
2761 Miesenbach 84
0699/17286447